Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Aprom, s.r.o., so sídlom: Haburská 84/13, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 961 305 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brtaislava I, odd. Sro, vl.č.: 107040/B 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako aj „ZoOOU“)

Účel spracovania – Zákazníci prevádzkovateľa

Objednávky, žiadostí, sťažností a reklamácií

  1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je riešenie, vybavovanie a zodpovedanie Vašich objednávok, žiadostí, sťažností a reklamácií.
  2. V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania osobných údajov bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracovávať na základe nasledovných právnych titulov a to: plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( ďalej ako „GDPR“), dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,  uplatnenie oprávneného záujmu na ochranu vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom
    a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „ZoOOU“) a to: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU, 

pričom oprávneným záujmom je vybavenie Vašich objednávok, žiadostí, sťažností a reklamácií.

 3. Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt.

 4. Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
 – orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
 – naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori, spoločnosti       poskytujúce právne poradenstvo, poštové služby.

 5. Prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

 6. Doba uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, spracovávať osobné údaje dlhšie je možné len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä ochranou právnych nárokov, najviac však 4 roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k vyriešeniu, vybaveniu a zodpovedaniu Vašich objednávok, podnetov, žiadostí, sťažností a reklamácií. Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch sa budu uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

 7. Získavania Vašich osobných údajov – zdroj:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané:

 – z údajov Vami poskytnutých,
 – z verejných zdrojov, a to najmä informácií uvedených na internete.

 8. Poskytnutie osobných údajov – zákonná, zmluvná požiadavka alebo požiadavka, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

Podľa povahy právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov
zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov; alebo zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu.

Marketingové kampane a spotrebiteľské súťaže

 1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je Vaša účasť na marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach organizovaných prevádzkovateľom, vrátane vyhodnotenia, udelenia cien víťazom, oznámenia víťazov ako aj analyzovania účinnosti našich marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží. Vaša účasť v marketingových kampaniach a/alebo spotrebiteľských súťažiach je dobrovoľná a teda je výlučne na Vašom rozhodnutí, či nám poskytnete Vaše osobné údaje vyplnením registračných/súťažných formulárov na webovej stránke prevádzkovateľa ako organizátora alebo na iných registračných/súťažných formulároch, ktoré ustanovujú pravidlá marketingových kampaní/spotrebiteľských súťaží.

 2. V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania osobných údajov bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracovávať na základe nasledovných právnych titulov a to: plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( ďalej ako „GDPR“), dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom vzťahuje podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,  uplatnenie oprávneného záujmu na ochranu vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom
a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „ZoOOU“) a to: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU, 

pričom oprávneným záujmom je riadne zaevidovanie Vašej osoby ako účastníka marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej sa zapojíte, možnosť Vašej osoby byť vyžrebovaný ako výherca niektorej z cien zaradených do marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže ako aj reálne udelenie výhry v prípade, ak sa stanete výhercom, uvedenie Vašich údajov ako výhercu, avšak iba v rozsahu meno a priezvisko na našej webovej adrese alebo na našom profile na sociálnej sieti.

 3. Rozsah spracúvaných Vašich osobných údajov: 

Identifikačné, kontaktné, demografické údaje, a to najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický/e-mailový kontakt.

 4. Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:

 – orgány verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
 – naši zmluvní partneri, a to najmä spoločnosti poskytujúce ekonomické, účtovné, daňové poradenstvo, audítori, spoločnosti poskytujúce právne poradenstvo, poštové služby.

 5. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

 6. Doba uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, spracovávať osobné údaje dlhšie je možné len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä ochranou právnych nárokov, najviac však 2 roky po ukončení kalendárneho roka, v ktorom došlo k v ktorom došlo ku konaniu marketingovej kampane/spotrebiteľskej súťaže, do ktorej ste sa zapojili. Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch sa budu uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

 7. Získavania Vašich osobných údajov – zdroj:

Osobné údaje o Vás sú získané/získavané:

 – z údajov Vami poskytnutých

 8. Poskytnutie osobných údajov – zákonná, zmluvná požiadavka alebo požiadavka, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

Podľa povahy právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnutie osobných údajov
zákonnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre Vaše práva podľa príslušných právnych predpisov; alebo zmluvnou požiadavkou, nakoľko možnými následkami neposkytnutia Vašich osobných údajov je, že nebude možné z našej strany poskytnúť Vám plnenia zo zmluvného vzťahu.