Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Aprom, s.r.o., so sídlom: Haburská 84/13, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 961 305 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brtaislava I, odd. Sro, vl.č.: 107040/B

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako aj „ZoOOU“)

Preambula

Spoločnosť Aprom, s.r.o., so sídlom: Haburská 84/13, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 961 305 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.: 107040/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), je podnikateľským subjektom, ktorý je povinný spracúvať Vaše osobné údaje, ako  dotknutých osôb, v súlade s GDPR v spojení so ZoOOU.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých riadne zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, vrátane rešpektovania Vášho súkromia dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov vrátane GDPR a ZoOOU.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa (ďalej len „vyhlásenie“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ako dotknutých osôb, zo strany prevádzkovateľa, vrátane Vašich práv s tým súvisiacich. Prevádzkovateľ uvádza, aby ste sa so  vyhlásením pozorne oboznámili, aby ste porozumeli nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov.  

Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Aprom, s.r.o., so sídlom: Haburská 84/13, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 961 305 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.: 107040/B 

Kontaktné údaje: Telefón: +421 948 880 720, E-mail: ahoj@kvetinaren.sk, webová stránka: www.kvetinaren.sk

Účel spracovania osobných údajov

Nájdete bližšie v sekcii účel spracovania osobných údajov

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

Doba uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, spracovávať osobné údaje dlhšie je možné len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä ochranou právnych nárokov. Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch sa budu uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov voči prevádzkovateľovi nasledovné práva: 
 
a)     právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom vzťahujúcim sa k Vašej osobe; 

b)     právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov;

c)     právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

d)     právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;
spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
nepotrebujeme naďalej osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

e)     právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;

f)     právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

h)     ak Vaše osobné údaje zo strany prevádzkovateľa neboli získané priamo od Vás, máte právo získať informáciu od prevádzkovateľa o tom, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo na odvolanie súhlasu 

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov ako dotknutá osoba, máte právo tento svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: ahoj@kvetinaren.sk a to zaslaním žiadosti o odvolanie súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo na začatie konania v zmysle § 100 ZoOOU

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk., ktorému môžete podať sťažnosť v prípade, že spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Automatizované rozhodovanie  sa vo vzťahu k osobným údajom neuplatňuje.  Niektoré úkony spracúvania Vašich osobných údajov môžu mať povahu profilovania (avšak nie automatizovaného) a súčasne výsledok takýchto činností nie je spojený s automatizovaným vydaním rozhodnutia, ktoré by malo akékoľvek (právne, a pod.) účinky voči Vám.

Záverečné ustanovenie

V prípade pochybností o dodržiavaní Vašich práv ako dotknutej osoby sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na jeho poštovej adrese alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľa ahoj@kvetinaren.sk, kde môžete podať k prevádzkovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ všetky podania účastníka riadne preverí.